SCENE | University of Chicago Jiu-Jitsu Class, 1943.Photos of women learning Jiu-Jitsu at The University of Chicago in 1943 via the University of Chicago photo archive

1 comment: